Představujeme Vám náš program pro další období. Některé věci jsme již připravili a rozběhli, jiné teprve čekají. Zároveň jsme se snažili definovat obecné principy, kterými se řídíme a chceme i nadále řídit při správě města. Témata jistě nejsou konečná, jde o výčet těch, která nám připadají jako důležitá pro další vývoj, anebo dobrá pro oživení Strakonic.

Vize

Sebevědomé živé atraktivní město pro život, citlivé a partnerské k přírodě i svým občanům.

Principy správy města


- Obnova a péče o veřejné prostory
- Kulturní a živé město
- Nové projekty bez megalomanských ambicí.
- Partnerství s investory i občany pro soukromé projekty
- Rovnoměrné rozložení investic pro potřeby města i obyvatel

 

ZŠ Dukelská - rekonstrukce

ZS_Dukelska_01
Základní škola Dukelská s kapacitou 975 žáků se řadí mezi jednu z největších škol v Jihočeském kraji. Je tvořena pěti provázanými budovami. Již dříve byly provedeny některé dílčí opravy jako výměna závadných fasádních boletických panelů spojovacího krčku školy, které obsahovaly azbest. V předchozích letech se podařilo zateplit fasádu budovy 1. stupně včetně výměny oken. V rámci oprav došlo k výměně elektroinstalace včetně počítačových sítí, přičemž bylo použito téměř deset kilometrů nových kabelů. To ale zdaleka to nestačí!

ZŠ Dukelská je v mnoha ohledech morálně i fyzicky natolik zastaralá, že vyžaduje náročné investice jak do vlastní budovy, tak do školního zařízení. Jedním z největších problémů školy je nedostatek prostor pro školní družinu, která se o prostory dělí s učebnami prvních tříd. Tato situace je dlouhodobě neúnosná. Proto chceme vybudovat nové prostory pro samostatnou školní družinu a zajistit tak prvňáčkům jejich vlastní třídy, o které se nemusí dělit.
ZS_Dukelska_02
Zadali jsme zpracování prověřovací studie ZŠ Dukelská, jejíž výsledkem je návrh rozšíření pavilonu pro 1. stupeň tak, aby se děti nemusely stěhovat po celé škole. V rámci pavilonu navíc vzniknou i nové školní družiny. Přibyde nové atrium a děti tak budou moci trávit čas ve škole i na čerstvém vzduchu. Profitovat z rozšíření školy by měli i žáci 2. stupně tím, že se uvolní kapacita tříd a i je by nemělo čekat již tak časté stěhování.

V rámci navazujících etap by mělo dojít i na původní objekt školy právě pro 2. stupeň. Nejprve je však nutné vytvořit kapacity na 1. stupni. Prověřovací studie navrhla několik postupných fází přeměny školy. Již jsme rovněž zadali zpracování kompletní projektové dokumentace. Věříme, že již brzy budeme moci zahájit i samotnou realizaci.
ZS_Dukelska_03
Investice do dětí se vyplatí, to platí nejen pro rodiče. Snažíme se napravit léta zanedbávané majetky a školy jsou jedny z priorit vedle silnic a chodníků. Základní škola Dukelská potřebuje investice jako sůl, chceme se na ni proto v následujícím období soustředit a poskytnout tak tisícovce žáků moderní prostory k výuce, aby i jejich rodiče měli pocit, že je o jejich děti dobře postaráno. Spokojené děti jsou pro nás i spokojení rodiče. 😊

Nová Smuteční síň a revitalizace hřbitova

Smutecni_sin01
Již dříve jsme jsme poukazovali na přežitý stav smuteční síně, která je významným veřejným prostorem celoměstského významu. Navíc ve spojení s funkcí hřbitova má i význam regionální. Síň je v provozu bez významnějších investic již desítky let a jako pietní místo si zaslouží obnovu pro důstojné uctění památky našich nejbližších a přátel.

Oslovili jsme proto strakonického rodáka arch. Radka Šímu, který nejenom, že je úspěšným ve svém oboru, ale má právě i zkušenosti s revitalizací hřbitova a smuteční síně v Trutnově. Uvažovaly se dvě varianty – rekonstrukce stávající smuteční síně a výstavba nové. Přestože oba návrhy byly zdařilé, k dopracování byla nakonec zvolena varianta výstavby nové smuteční síně, a to zejména z důvodů, že nebude smuteční síň vyřazena z provozu v průběhu výstavby a že bude lépe využito území hřbitova i zázemí pro sjednávání pohřbů.
Smutecni_sin05
Výslednou studii představil arch. Radek Šíma na zastupitelstvu letos na jaře. Rádi bychom v následujících letech nechali zpracovat projektovou dokumentaci a zahájili realizaci.
Nová smuteční a obřadní síň bude důstojným místem rozloučení s našimi nejbližšími.

Součástí realizace by měla být i revitalizace hřbitova zahrnující obnovu zeleně, opravy cest a navýšení počtu parkovacích míst.
Důstojnost související s odchodem člověka je nedílnou součástí kulturní vyspělosti každé společnosti. Současný stav již není zcela uspokojivý a Strakonice a jeho obyvatelé si zaslouží důstojné místo pro rozloučení se svými nejbližšími. Nová smuteční obřadní síně a související revitalizace celého hřbitova je tak příležitostí pro vytvoření důstojného místa ke smutečním obřadům pro občany města.

Nový areál her v Panské zahradě

strana18-Areál panská
Stavba rodinného zábavního parku s 3D bludištěm pro Strakoňáky i na podporu cestovního ruchu ve Strakonicích.
Nová Panská zahrada vzniklá revitalizací zaneřáděné a rozpadlé obory byla jistě dobrým počinem pro navrácení života na pravý břeh Otavy. Nicméně naše plány tím zdaleka nekončí.
Uvažujeme nad využitím prostoru louky od Panské zahrady směrem dolů k řece. Výsledkem je zhotovená studie pro rekreační areál, jehož cílovou skupinou budou místní obyvatelé jako jsou rodiny s dětmi, dospělí i aktivní senioři.
Celý areál od řeky začíná vodáckým přístavištěm. Navazuje přírodní koupaliště s písečnou pláží. Ve spodní části nebude chybět workoutové hřiště, fitness prvky i parkour. Pikniková zóna začíná zvelebením svahu, např. nové schody, dřevěné plochy k sezení, terásky k ležení a volně přechází do odpočinkové zóny s lavičkami a lehátky v zadní části louky.
V prostředku louky bude umístěna dominanta celého areálu 3D bludiště s věží, které zaujme všechny kolemjdoucí, cyklisty i vodáky. Jedná se o velkou, ale bezpečnou atrakci, kde věž bude sloužit i jako rozhledna. Na celou akci by měly být vypsány koncem roku dotace, s nimiž pro realizaci počítáme. Předpokládáme též, že atrakce bude nadmístního významu a dojde i ke zvýšení cestovního ruchu na podporu místního podnikání.

Velké náměstí - rekonstrukce

04_180308_125__radnice_H-2
Jedním z klíčových témat, se kterým jdeme do voleb usilovat o Vaši důvěru, je dokončení rekonstrukce Velkého náměstí. Centrum každého města je určujícím prvkem, jak je město vnímáno jako celek. Z důvodů absence plnohodnotného náměstí ve Strakonicích vzniká jakési stigma o neurčitosti centra města. Chybí reprezentativní prostor, orientační bod a z toho může plynout i oslabený pocit hrdosti na vlastní město. I proto jsme věnovali nové podobě Velkého náměstí významné přípravy a vyhlásili jsme veřejnou urbanisticko–architektonickou soutěž. Cílem vyhlášení sou-těže bylo získat více návrhů, abychom si mohli vytvořit ucelenější názor, jak by mohlo budoucí centrum vypadat, či jakých chyb se naopak vyvarovat. Naším záměrem je vybrat nejvhodnější řešení, které by v budoucnu zachovalo v centru možnost bydlení, podnikání, přijatelnou dopravní obslužnost a zejména možnost pořádání kulturně společenských akcí. Jde zejména o možnost pravidelně pořádat trhy, ať už farmářské nebo předvánoční, nebo také možnost příležitostně uspořádat koncerty při různých příležitostech, a to nejen adventní nebo při MDF.
02_180308_125_zakres_B_H
Dalším důležitým aspektem pro fungující centrum je napojení na okolní prostor, zejména pak propojení přes Lázeňskou uličku u Papežových domů směrem na Podskalí. Toto propojení chceme vyřešit samozřejmě jako bezbariérové. Mnoho lidí také postrádá v centru vodní prvek tak typický pro celé Strakonice, ležící na soutoku dvou šumavských řek. O vhodné zeleni či městském mobiliáři nemluvě. Toto vše nám právě architektonická soutěž nabídla, teď je důležité toto vše přetavit do skutečné podoby. Výsledkem musí být opět jedno Velké živé náměstí, které bude propojené v jeden fungující celek organicky napojený na své okolí. Naším mottem je Bude-li žít centrum, budou žít i celé Strakonice!

Hlavní přínosy:
- Chceme zrealizovat vítězný návrh architektonické soutěže a náměstí dokončit.
- Přibydou nové prvky, které umocní genius loci, vznikne reprezentativní prostor.
- Nové bezbariérové a komfortní napojení na Lázeňskou ulici a dále na Podskalí.
- Nové veřejné posezení i zeleň včetně vodního prvku zpříjemní místo a vybídne k setkávání.
- Rozšířením a odstraněním rampy budou navíc umožněny sezónní akce: Farmářské trhy, Vánoční trhy, jarmarky i možnost stavby pódia pro kulturní akce.
- Zachování dopravy a parkování mimo tematické akce ve všedních dnech pro udržení dopravní obslužnosti.
- Vznikne plnohodnotné náměstí jako orientační a atraktivní bod města.

Kulturní dům - rekonstrukce - ZAHÁJENO

02-vstupni narozi s pobytovym schodistem
Letos uplynulo již šedesát let od položení základního kamene kulturního domu ve Strakonicích (9. 5. 1958). Důmyslná a velkorysá stavba domu kultury v duchu odeznívajícího socialistického realismu je dílem architektů Josefa Vítů a Jaroslava Škardy pod Státním projektovým ústavem pro výstavbu měst a vesnic. Dnes je objekt na samé hraně své fyzické, technické i morální životnosti. Proto jsme po zvážení všech okolností zadali zpracovat prověřovací studii, která se pečlivě a komplexně zabývala možnými úpravami kulturního domu na zajištění funkce na příští generace. Její autoři, strakoničtí architekti Jan Zákostelecký a Zdeněk Hromádka se dle našeho názoru zhostili úkolu velice zdařile a navrhli vize a postupy jak Kulturní dům povýšit na úroveň dnešní doby. Během studie budovy objevili oba architekti v objektu plno nevyužitých zón a skrytých prostor, kterým určili nové funkce.
06-hlavní sal od jeviste
Síla navržené rekonstrukce Kulturního domu je v její komplexnosti – zabývá se Kulturním domem včetně jeho ukotvení do okolí. Zachovává charakter budovy, původní hmotu i styl. Zabývá se pečlivě dispozičním řešením a vhodnými návrhy zajišťuje multifunkčnost prostor a především navýšení kapacit účastníků jednotlivých akcí v celém Kulturním domě. Návštěvník v nově zrekonstruovaném Kulturním domě získá především vyšší komfort. Vše začíná využitím původního vstupu z ulice Boženy Němcové, který umožní bezbariérový přístup do budovy. Zde bude umístěn výtah, kterým se starší či hendikepovaní návštěvníci pohodlně dostanou do foyeru hlediště. To bude rozšířeno o další galerii, foyer bude také podstatně zvětšeno a doplněno okny s výhledem na město. Součástí rekonstrukce bude i zcela nová restaurace v přízemí budovy s možností terasy v letním období. Samozřejmou věcí je také navýšení počtu parkovacích míst a úprava okolí včetně zeleně.
09u
Tak zásadní rekonstrukci s ohledem na využití i finance jsme se rozhodli dělat postupně. Nechceme zavřít budovu na rok na dva a za velké peníze budovu naráz zrekonstruovat. Budeme postupovat etapovitě tak, aby diváci a návštěvníci jednotlivých akcí nebyli omezeni na stávajícím komfortu. Rekonstrukce Kulturního domu je pro Strakonickou Veřejnost zásadní věcí, kterou chceme pro nás a pro všechny naše Strakoňáky udělat. Je to pro nás priorita číslo 1, řídíme se totiž nepsaným heslem Bude-li žít ve městě kultura, budou naplno žít i Strakonice!
Hlavní přínosy:
- Navýšení kapacity
- Nové výtahy – bezbariérovost
- Nová restaurace
- Rozšíření foyer
- Nová parkovací stání navíc
- Nový vstup a vzhled budovy
- Flexibilita přístupu pro zájmové spolky

Sportoviště pro děti a dospělé

Sportoviste
V posledních několika letech šlo do rozvoje a údržby sportovišť více než 100 milionů Kč napříč v celém jejich spektru. Současně plánujeme v investicích pokračovat i v následujících letech, protože řada sportovišť na svou opravu stále čeká. To se týká například i sportovišť u základních škol.

Ve spolupráci s jejich vedením byly připraveny studie například pro sportoviště při základních školách Čelakovského a Jezárky. K jejich realizaci bychom rádi využili dotačních titulů, pakliže budou vypsány. Už se spolu s vámi těšíme až budou děti moci nová sportoviště plně využít, případně i jejich rodiče. Zlepšujeme sportovní vyžití ve Strakonicích i nadále.

Ostrov1

OSTROV – Skryté srdce města

Město si dlouho nevědělo rady s využitím staré tovární budovy Fezka Na Ostrově, ale našla se parta lidí, která představu má. Ve spolupráci s nimi vzniklo zadání na zpracování architektonické studie pro využití budovy ke společensko–kulturním účelům, k drobnému řemeslnému podnikání, ke vzniku start–upových dílen a dalších. Po letech chátrání a přešlapování na místě se konečně ledy hnuly. Začali jsme s rekonstrukcí části budov na Ostrově. Bude opravena zhruba čtvrtina budov patřících městu, ve kterých vzniknou prostory pro tvůrčí a společenskou činnost.

Již v minulosti zde proběhlo nespočet kulturních akcí, pořádaných lidmi z uskupení Jsme Strakonice. Ti byli také iniciátory myšlenky rekonstrukce objektu, z jejich příznivců také vzešli autoři návrhu postupné rekonstrukce všech objektů.

Snímek obrazovky 2020-12-07 v 13.00.44

Nový skatepark Křemelka

V areálu Na Křemelce právě vzniká nový skatepark. Vyplní prostor mezi plaveckým a zimním stadionem. Dojde k dalšímu propojení s řekou Otavou, kdy skatepark bude navazovat na zbudovanou protipovodňovou hráz s cyklostezkou. Skatepark je pojatý jako park, kde plochy a překážky jsou tvořené z pevných betonových profilů. Vyžití zde najdou jak sportovci na in-linech, tak na skejtu či koloběžce, anebo případně kolemjdoucí na lavičce. Stávající překážky před plaveckým stadionem budou demontovány a dojde k navýšení míst parkoviště. Měníme Strakonice k lepšímu spolu se sporťáky i skejťáky. 😊
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.45.44

Plavecký stadion - rekonstrukce

Plavecký stadion prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací. Původní plán počítal s renovací interiéru, zejména šaten. Avšak po zkušenosti zřícení haly v České Třebové, jsme jako prioritu stanovili prověření střešních konstrukcí sportovních hal. A právě u plaveckého stadionu bylo při statické revizi stavu konstrukce střechy zjištěno, že právě střecha je u plaveckého stadionu ve špatném stavu. Bylo přikročeno k okamžité nápravě, konstrukce střešních vazníků byla pečlivě repasována, střešní plášť byl zcela nahrazen, rekonstrukcí prošla také vzduchotechnika, akustika i osvětlení. Bohužel si práce vyžádaly uzavření bazénu na několik měsíců. Vzhledem k tomu, že při kontrolách statiky jednotlivých konstrukcí byly zjištěny i dílčí defekty samotného vnitřního bazénu, bude nutné v nejbližší letech opět bazén uzavřít na nezbytnou dobu a provést sanaci betonových konstrukcí ochozů bazénu. Dáváme přednost bezpečnému a spolehlivému provozu před leštěním staré bídy. Komfort musel jít na chvíli stranou, ale i na něj se časem dostane.
strana15-nafukovaci_hala_bazen2

Zimní zakrytí venkovního bazénu

S plánovanými opravami vnitřního bazénu úzce souvisí rozhodnutí o zakrytí venkovního bazénu nafukovací halou. To by umožnilo nepřerušit provoz plaveckého stadionu po dobu oprav, veřejnost by tak nepřišla o možnost rekreačního plavání, školy by nemusely dojíždět za výukou plavání do sousedních okresů, sportovci by nemuseli jezdit trénovat mimo Strakonice. V současné době je dokončena projektová dokumentace a po skončení letošní letní sezóny začnou stavební práce ve venkovním areálu. Otevření nafukovací haly a zahájení zkušebního provozu se plánuje na duben 2023. Chceme využívat potenciál našich sportovišť a zařízení na maximum ku prospěchu všech jeho uživatelů. 😊
DCIM100MEDIADJI_0057.JPG

Fotbalový stadion Na Křemelce

Sportovní zázemí strakonických fotbalistů má svůj zenit za sebou. Fotbalovému oddílu FC Junior se podařilo získat dotace do obnovy travnaté plochy i na opravu divácké tribuny stadionu Na Křemelce. Ve spolupráci s městem, které obě akce dofinancovalo, tak mohly být v letošním roce zahájeny potřebné práce. Byla kompletně vyměněna travnatá plocha včetně nového závlahové systému a také tribuna se dočkala rekonstrukce, zejména ocelová konstrukce zastřešení. Tradice strakonického fotbalu Na Křemelce tak může pokračovat i v dalších mnoha letech.
vybrana

Živé město

Chceme pokračovat v trendu, který jsme nastavili – živé město, podpora kultury zdola.
Proto budeme i nadále významně podporovat kulturní aktivity spolků i jednotlivců.
Pořádání akcí typu Kulturní léto, Městské slavnosti, slavnosti významných výročí.
Chceme udržet četnost akcí, po celém městě a pro širokou veřejnost.
Vytvořili jsme aktivní infocentrum a dbáme o pestré žánrové rozložení.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.40.01

Lávka v Dražejově na Katovice

Vznikne nové propojení s okolními obcemi – Pracejovice, Katovice a další.
- Nová příležitost pro každodenní cesty za prací i do okolí na kole i pěšky.
- Rozšíření atraktivní lokality Podskalí.
- Zpřístupnění nových míst na Otavě.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.42.03

Podskalí – Nová stezka ke Kalvárii

Rekreační zóna Podskalí je nedílnou součástí města a je dosažitelným parkem i příjemným místem pro každodenní radosti a odpočinek. Dnes zná veřejnost hlavně levý břeh, který je hojně navštěvovaný. Pamětníci a dobrodružnější povahy však jistě vzpomenou i na cesty po divočejším břehu pravém, jež ústí u hradu na návrší Kalvárie. V těchto místech kdysi stávala gotická kaple, na jejímž přilehlém hřbitově byl pochován samotný Švanda Dudák. Později zde byla dnes již také zaniklá křížová cesta, místo má tedy svou historickou vážnost. Chtěli bychom proto obnovit stezku i zde na pravém břehu Otavy, nabídnout nové zajímavé pohledy a přiblížit návštěvníkům i historii Strakonic. Vznikl by tak nový okruh pro vaši nedělní procházku, který by šlo navíc doplnit o poznávací stezku, či jiné atraktivní prvky.
Nová stezka v atraktivní lokalitě
- Navázání na historii Strakonic
- Zokruhování Podskalí pro jedinečné procházky
- Nové výhledy na řeku Otavu
- Naučná stezka pro děti i dospělé
- Propojení Podskalí a hradu v jeden celek
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.36.25

Psí hřiště

Psí hřiště je obdobou dětského hřiště s tím rozdílem, že atrakce jsou zde uzpůsobené pro psí mazlíčky. Můžete tak kromě procházky svého mazlíčka i trochu potrénovat a posléze odměnit.
- Možnost aktivního odpočinku a zábavy pro pejsky i páníčky.
- Možnost pustit pejska „na volno“ ve městě bez omezování lidí v okolí.
- Vzájemný benefit pro pejskaře i nepejskaře.
- Kultivace veřejného prostoru.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.47.41

Průmyslové zóny

Během uplynulých čtyř let se nám podařilo zcelit průmyslovou zónu Hajská. Během té doby jsme jednali již se dvěma investory, bohužel zatím ani jedno jednání nedopadlo. První nabídka nebyla příliš vhodná pro danou lokalitu, u druhé zase neměl investor zajištěné financování. Nicméně pokračujeme postupně k plné připravenosti území.
- Vykoupili jsme všechny pozemky
- Připravujeme projekt úprav komunikací
- Projektujeme napojení inženýrských sítí
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.44.24

Zimní stadion - rekonstrukce

Dalším z areálů, který již hodně pamatuje, je zimní stadion. Po nejnutnějších opravách v minulosti chceme stadion nově i inovovat vevnitř tak, aby se stal pro hráče i návštěvníky komfortnějším. Nyní již alespoň pohodlně zaparkují, příště snad komfort ucítí i uvnitř.
- Rekonstrukce zázemí pro diváky včetně restauračního zařízení.
- Zvýšení atraktivity prostředí pro hokejisty i fanoušky.
0_hala_prazdna_1

Nová sportovní hala v Máchovce

Již v uplynulém období jsme souhlasili, že podpoříme vznik nové sportovní haly z důvodů nedostatečných kapacit pro tréninky dětí a mládeže. Urovnají se tak tahanice o současnou halu.
- Navýšení kapacity pro sport dětí, mládeže i dospělých.
- Vycházíme vstříc rostoucímu oddílu mladých florbalistů.
- Předností je multifunkční využití na více sportů.
DCIM100MEDIADJI_0117.JPG

Podpora sportu a zábavy pro děti

- Obnova a výstavba dětských hřišť
- Příspěvky na sportovní činnost
- Příspěvky na kroužky
- Grantová podpora města a MěKS
- Žákovská stipendia
- Údržba a provoz sportovních zařízení
- Investice do školských zařízení
- Aktivity pro děti i dospělé:
• Výstavní síň v centru pro místní umělce a sběratele
• Start–upové dílny na Ostrově pro každého
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.41.13

Domov pro seniory

Kapacita stávajících objektů už je plně naplněná. Zadali jsme proto studii nového domova pro seniory na Jezárkách. V součinnosti se státem a příslušnými dotačními tituly bychom rádi připravili projekt a zahájili výstavbu. Jednak pro zvýšení kapacit a zároveň i navýšení komfortu pro seniory.
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.42.48

Mateřské školky

Prázdniny a školní volno využíváme k mnohým opravám. Někde se měnila okna, někde opravovala střecha nebo fasáda, jinde se zase vylepšovala kuchyně nebo elektroinstalace.

Souběžně s opravami také průběžně sledujeme vývoj potřeb a legislativy s ohledem na kapacity mateřských škol. Máme připravenou studii nové školky na Jezárkách jako rozvíjející se rezidenční oblasti Strakonic. V lokalitě mají brzy vzniknout další bytové a rodinné domy a bude tak potřeba navýšit souběžně kapacitu mateřských škol. Jsme v tomto ohledu připraveni.
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.44.55

Rezidenční zóny

Rozvoj Strakonic je nezbytné doprovázet i možnostmi rozvoje výstavby bytových a rodinných domů, rezidenčních zón. Protože, jsme omezeni místem a obklopeni zahrádkami, provedli jsme změnu územního plánu, aby bylo v zahradách možno stavět rekreační domy až do plochy 90 m2. Nová rezidenční zóna může vzniknout v oblasti Na Vinici, nad obchvatem, kde i díky němu byly nově dotaženy inženýrské sítě.
Snímek obrazovky 2018-09-25 v 20.58.42

Osady

Dražejov
- lávka přes Otavu
- revitalizace návsi ve Starém Dražejově
- rekonstrukce komunikací
Střela
- dětské hřiště
- propojení cyklostezkou
Hajská
- Zhotovení vodovodu
P1050094

SVOZ ODPADU ZDARMA

Dlouhodobě se snažíme optimalizovat náklady při správě města, náklady za svoz odpadu nevyjímaje. I díky vám, Strakoňákům, co třídíte odpad, se celkové výdaje snižují. Poplatek za svoz odpadu je jednoduše daň na hlavu. A protože chceme, aby měli Strakoňáci daně co nejnižší, chceme tento poplatek zrušit.
Úspora 1040 Kč ročně (pro čtyřčlennou rodinu)
Svoz odpadu bez poplatku funguje například v Teplicích, Ústí nad Labem, Mariánských lázních i jinde.
pohled-do-instalace-vystavy-4525

Výstavní prostory v centru

Chceme prostory pro místní umělce a sběratele pro pravidelné pořádání tematických výstav. Nabízí se přizpůsobení městských prostor pro univerzální výstavní síň. Očekáváme zvýšení atraktivity centra pro místní i turisty.

Nové molo

Chceme navázat na úspěšné instalace mola na Otavě - na Podskalí ke koupání a v kempu ke kotvení lodiček. Protože se Strakoňáci rádi koupají také u jezu na Křemelce, chceme nové molo umístit i tam. :-)
IMG_1771

Úcta k lidem a tradici

Udělování cen starosty
Péče o seniory
Provoz infocentra pro seniory
Organizovaní akcí a oslav
DCIM100MEDIADJI_0102.JPG

Masivní opravy silnic a chodníků

Chceme i nadále pokračovat v nastartované modernizace ulic a chodníků ve Strakonicích. Zanedbaných ulic je celá řada, pravidelně aktualizujeme akční plán a snažíme se včetně ulic rekonstruovat i inženýrské sítě. Prioritně řešíme páteřní ulice a postupně se dostáváme i na ostatní. Předem děkujeme všem dotčeným za trpělivost při opravách.
Snímek obrazovky 2018-09-27 v 22.50.19

Revitalizace Přádelny

Na základě architektonické studie architekta Schmitta, jsme vypsali soutěž na zpracování projektu na víceúčelové využití celého objektu. Projekt vyhrálo a vypracovalo architektonické Studio 99. Multifunkce by měla umožnit komerční využití, a stejně tak i zázemí pro veřejné služby (výstavní prostory, přednáškový sál, knihovna, a jiné). Od počátku jsme cílili na smíšené využití budovy, aby se zajistily náklady na provoz budovy z komerčních pronájmů. Součástí by mohlo být i vývojové centrum pro místní textilní firmy, mezitím proběhlo několik vzájemných konzultací projektu. Projekt revitalizace Přádelny je nyní připravený k žádosti o dotaci. Jestliže se objeví vhodné dotační tituly, budeme o ně žádat. Financovat celý projekt samostatně by bylo příliš nákladné. Momentálně je celý objekt obsazený soukromými nájemci.
Hradby-Rytina-1781

Tradiční správa města

V našem programu samozřejmě nechybí ani tradiční správa města. Ta je základem všeho fungování. Zde platí naše motto více než kde jinde: K otevřenosti namísto zákazů, k investicím namísto rozmaru. Chceme pokračovat v trendu, který jsme nastolili jak v masivních opravách komunikací, tak spolupráci s partnery, investory a občany. Mnoho konkrétní kroků jsme prezentovali již v našich prvních novinách. Bodově vybíráme klíčové záležitosti:
- Aktivní spolupráce s investory a občany
- Renovace páteřních komunikací včetně sítí
- Nezbytné opravy ulic a chodníků
- Revitalizace sídlišť
- Zajištění kapacit školních a předškolních zařízení
- Zajištění kapacity hřišť a sportovišť a jejich obměna
- Podpora zájmových aktivit dětí a mladistvých
- Živé město a podpora kultury napříč žánry
- Péče o seniory a včetně kapacit domova pro seniory
- Správa zeleně a rekreačních ploch
- Plánování a rozvoj města